RODO

Informacja dotycząca Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Szanowni Państwo, 25.05.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO, jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mającej na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                        z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja oferty – usługi noclegowej, którą z Państwem zawieraliśmy/będziemy zawierać wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych przesłanie oferty – usługi noclegowej nie było/byłoby możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Dom Gościnny „Przystań” Edward  Nowak, ul. Kasztanowa 18, 72-415 Międzywodzie Regon: 385077984 NIP: 857-129-06-10
 2. Z Administratorem można się kontaktować:
 • pisemnie, na adres: Dom Gościnny „Przystań” Edward Nowak, ul. Kasztanowa 18, 72-415 Międzywodzie;
 • za pomocą poczty elektronicznej: domprzystan@wp.pl;
 1. Administrator przetwarza oraz gromadzi następujące dane osobowe:
 • Imię i nazwisko
 • Adres do kontaktu
 • Adres e-mail
 • Nr telefonu
 • Nr dokumentu potwierdzającego tożsamość

W przypadku podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) dodatkowo:

 • Nazwa firmy
 • NIP
 • Regon
 • Adres siedziby

Są to dane, które Państwo sami przekazaliście i wykorzystujemy je jedynie na podstawie i w celu realizacji, przesłania oferty oraz wykonania usługi noclegowej zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Gromadzimy Państwa dane osobowe w celach:

 – zawarcia oraz realizacji umowy sprzedaży

– wysyłki zamówionych towarów

– realizacji płatności

– obsługi reklamacji

 – wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych realizując tym samym obowiązki przedsiębiorcy przewidziane prawem

 – przeprowadzania działań marketingowych jak również przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa odrębnych zgód.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, w trakcie realizacji usługi noclegowej. Podmiotami tymi były/będą:
 • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Państwa dane osobowe były/będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki
 • biuro rachunkowe, które realizuje sprawozdawczość finansową w naszym imieniu
 • Urząd Miejski w Dziwnowie, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów, w celu realizacji poboru oraz rozliczania opłaty miejscowej.
 • organy władzy, w tym Policja, izba celna, organy ścigania, audytorzy w związku z prowadzonymi przez nie postepowaniami wskazanymi prawem.

 Podmioty powyższe uzyskały/uzyskają dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie przez nie będzie konieczne w celu właściwego wykonania umowy.

 1. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych.
 2. Jeśli jesteście Państwo podmiotem z którym nie doszło do zawarcia umowy z Firmą Dom Gościnny „Przystań” Edward Nowak, ul. Kasztanowa 18, 72-415 Międzywodzie wówczas Państwa dane przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych.
 3. Informujemy, że podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie wiązało się z brakiem możliwości świadczenia usługi na Pana/Pani rzecz.
 4. Firma Dom Gościnny „Przystań” Edward Nowak, ul. Kasztanowa 18, 72-415 Międzywodzie gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza:
 • prawo dostępu do danych jej dotyczących,
 • sprostowania danych jej dotyczących,
 • usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
 • cofnięcie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Pozdrawiamy –  Dom Gościnny „Przystań” Międzywodzie  

 

3 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy będzie skutkował przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. 
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi RODO.